Kaj je RaP?

Kaj je razširjeni program?

Nov koncept razširjenega programa zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

 • neobvezne izbirne predmete (umetnost, računalništvo, šport, tehnika)
 • neobvezni izbirni predmet tuji jezik
 • interesne dejavnosti
 • pevski zbor
 • dopolnilni pouk
 • dodatni pouk
 • individualno in skupinsko pomoč
 • podaljšano bivanje
 • jutranje varstvo
 • kolesarski izpit
 • projekt “Zdrav življenjski slog”

Kaj je temeljni namen razširjenega programa?

Temeljni namen razširjenega programa (RaP) osnovne šole je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami.

Zato je pomembno, da se zgodi:

 • povezanost obveznega in razširjenega programa
 • zagotovi primerljiv evropski standard tujejezikovne zmožnosti osnovnošolcev
 • sistematično razvijanje transverzalne veščine pri učencih

Kaj so cilji razširjenega programa?

 • Zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno (socialno in fizično) učno okolje.
 • Opolnomočiti učence za fleksibilno in avtonomno, z osebnimi in skupnimi cilji usklajeno izbiro dejavnosti ter za prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.
 • Razvijati učne strategije, delovne navade, znanje, spretnosti in veščine glede na posebnosti učencev, šole ter ožjega in širšega okolja.
 • Razvijati interese učencev, področja nadarjenosti in talente, spodbujati inovativne poti učenja in kreativne učne dosežke.
 • Omogočiti učencem samostojno individualno ali sodelovalno (skupinsko) učenje in pripravo na pouk (opravljanje domačih nalog in drugih obveznosti za šolo).
 • Zagotoviti dostop do raznovrstnih učnih pripomočkov (računalniki, …).
 • Razvijati različne vrste pismenosti, večjezičnost in sporazumevanje v različnih jezikih.
 • Učence spodbuditi za izvajanje prve pomoči ter ustrezno odzivanje v stresnih situacijah.
 • Zagotoviti smiselno izrabo prostega časa ter razvoj zdravega življenjskega sloga (zdravo prehranjevanje, gibanje itd.).
 • Krepiti spoštovanje in vednost o tradiciji, nacionalni in svetovni kulturno umetniški dediščini ter o drugih vsebinah po izboru šole in učencev.
 • Učence podpirati za samostojno, samoregulativno (refleksije, metakognitivni procesi) vseživljenjsko učenje in načrtovanje nadaljnje izobraževalne poti ter trajnostni razvoj.

Kaj so načela razširjenega programa?

 1. Načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti programa.
 2. Načelo avtonomije in odgovornosti.
 3. Načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela.
 4. Načelo uresničevanja potreb, interesov učencev in enakih možnosti.
 5. Načelo formativnega spremljanja in samoregulacije.
 6. Načelo ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
 7. Načelo strokovne podpore in pogojev za izvedbo.

 

(Skupno 7.754 obiskov, današnjih obiskov 41)
Dostopnost